Regulamin serwisu

Definicje

Właściciel – Serwis asmarketingu.edu.pl należy do IMAGO Jacek Dudzic, ul. Dembińskiego 18, 42-218 Częstochowa. NIP: 712-006-20-88. Regon: 240373502

Serwis edukacyjny – wirtualny serwis, który dostępny jest pod adresem www.asmarketingu.edu.pl

Operator – operatorem usług świadczonych poprzez serwis jest IMAGO Jacek Dudzic

Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do serwisu edukacyjnego

Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu

Login – Nazwa Użytkownika (w przypadku crushit.pl – jest to adres dowolna nazwa wybrana przez użytkownika w procesie tworzenia konta)

Użytkownik/Kursant – osoba, korzystająca z zasobów serwisu asmarketingu.edu.pl

Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika

Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która zarejestrowała się w systemie

I Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z serwisu asmarketingu.edu.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

§2

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron serwisu.

II Rodzaj i zakres świadczonych usług

§1

Regulamin określa zasady działalności serwisu edukacyjnego. Proces nauki jest spersonalizowany. Przebieg nauki jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.

§2

serwis asmarketingu.edu.pl służy do zamawiania, prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne.

§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

III Warunki korzystania

§1

Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2

Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie. System sam założy konto jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§6

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

§7

Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10

Wszystkie ceny oferowanych przez produktów, są cenami brutto.

IV Rejestracja

§1

serwis działa w systemie online.

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik jest kierowany do serwisu PayU.pl w celu uiszczenia należności za wybrany kurs. Po prawidłowo przeprowadzonej transakcji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do serwisu edukacyjnego, wyłączając zakupione przez siebie płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym.

§3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez otrzymanie informacji ze strony PayU.pl o zawartej transakcji a także stworzenie bazy danych.

§4

serwis asmarketingu.edu.pl zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§5

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do serwisu edukacyjnego asmarketingu.edu.pl

§6

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z serwisu edukacyjnego.

§7

Rozwiązanie umowy następuje, gdy:

a. zalega z płatnościami

b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami

c. Użytkownik nie respektuje regulaminu

d. na wniosek Operatora

V Kursy

§1

serwis zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu

a. z bezpłatnego na płatny

§2

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:

a. materiały dydaktyczne wraz z instrukcją korzystania

b. instrukcje korzystania z kursów

c. dostęp do konsultacji z Autorem (poprzez tzw. PW – prywatne wiadomości)

§3

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

§4

serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

VI Użytkownik

§1

Użytkownikami asmarketingu.edu.pl mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów serwisu edukacyjnego asmarketingu.edu.pl w szczególności:

a. które będą się uczyły,

b. trenerzy

c. firmy szkoleniowe

d partnerzy.

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

§4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6

Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

VII Gwarancja i Postępowanie Reklamacyjne

§1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do asmarketingu.edu.pl poprzez panel administracyjny asmarketingu.edu.pl

§2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić do asmarketingu.edu.pl.

§3

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§4

Obowiązuje bezwarunkowa gwarancja zwrotu „na żądanie” ważne przez 10 dni od dnia zaksięgowania płatności.

§5

Kursant pragnący uzyskać zwrot, winien skontaktować się bezpośrednio z asmarketingu.edu.pl.

§6

Zwrotów dokonuje crushit.pl w terminie 14 dni od zgłoszenia na konto wskazane przez Kursanta.

VIII Zasady płatności

§1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez centrum płatnosci www.payu.pl

§2

dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.

IX Kwestie techniczne

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

a. serwis Edukacyjna gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej

b. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec crushit.pl

c. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

X Odpowiedzialność Serwisu

§1

Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny

a. zastrzega sobie także prawo do zakończenia współpracy z określonymi Użytkownikami

§3

Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z aktywności w asmarketingu.edu.pl regulują odpowiednio Użytkownicy serwisu asmarketingu.edu.pl

§4

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami serwisu edukacyjnego rozstrzygane są poza zakresem odpowiedzialności asmarketingu.edu.pl

a. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu lub oferowanych w nim produktów.

b. w przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w regulaminie, Operator poprzez email, może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.

XI Prawa autorskie

§1

Prezentowane na stronach asmarketingu.edu.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

XIII Spory

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2

Przedmiotowy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem wiadomości Facebook (www.facebook.com/dudzicjacek). Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.